Students

MSc Students

 • Rafail Mavrocheilos
  MSc dissertation title: “Speech and Language Development Support System”
  2016/2017

BSc Students

2016/2017

 • Erma Dymiotou 
 • Maria Nicolaou 
 • Rafail Efstathiou
 • Christos-Chrysostomos Boyias

2015/2016

 • Valentinos Nicolaou
 • Fedros Avraam
 • Rafail Mavrocheilos
 • Synesios Christou
 • Elena Matziari
 • Angela Stavrou

2014/2015

2013/2014

 • Constantinos Andrelli “Meleti – Language development support system - Level 3”
 • Synaisios Christou "Crisis Management Systems"
 • Iacovos Filipou  “Meleti – Language development support system - Windows 8 Version”
 • Stelios Kyprianou "Crisis Management Systems"
 • Akindyni Michael "Crisis Management Systems"
 • Maria Nicolaou "Crisis Management Systems"

2012/2013

 • Charalambos Theodorou
  BSc Thesis title: “Meleti – Language development support system”
 • Christos Iliophotou
  BSc Thesis title: “Meleti – Speech development support system”